forex trading logo

Пошук

Абітурієнту
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

"Погоджено"

Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

__________________ Плахотна Л.В.

«_29 __11__2016 р.

«Затверджую"

Директор Любомльського професійного ліцею

__________________ Дутко В.М.

«29»__11___2016 р.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

До Любомльського професійного ліцею на 2017 рік

І. Загальна частина

1.1. До Державного професійно-технічного навчального закладу "Любомльський професійний ліцей" приймаються громадяни України.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Особа,  яку  визнано  біженцем  або  особою, яка потребує додаткового  захисту,  має  рівне  з громадянами України право на  освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом громадян до Любомльського професійного ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем: кваліфікований робітник.

1.4. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за державним/регіональним замовленням за рахунок обласного/місцевого бюджетів та міжбюджетних трансфертів з державного бюджету.

1.5. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Любомльського професійного ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Любомльського професійного ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Любомльського професійного ліцею на 2017 календарний рік розроблені відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил Прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, (наказ Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. №499), затверджені директором Любомльського професійного ліцею за погодженням з управлінням освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації.

2.4. Приймальна комісія:

· організовує прийом заяв та документів;

· проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

· організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

· приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Любомльського професійного ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

· організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

· вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до Любомльського професійного ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і  обумовлюють:

· перелік професій, згідно з отриманою ліцензією;

· вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;

· планові обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями;

· форми навчання;

· обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показаннями;

· перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення та системи оцінювання знань;

· порядок зарахування на навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

· порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;

· порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

· наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

Планові обсяги прийому за державним замовленням на 2017 рік.

№ з/п

Напрями підготовки

Прийом

(осіб)

1

Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи

55

2

Громадське харчування

55

3

Швейне виробництво

25

Всього:

135

Форма навчання денна.

Перелік професій:

з/п

Код за державним класифі-
катором
України

Назва професії

Вимоги до освітнього
рівня
вступників

Обсяг прийому

Термін
навчання

Освітньо-кваліфікаційні
рівні

Форма навчання

Обмеження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

7141

7133

маляр

штукатур

Базова загальна середня освіта

30 осіб

3 роки

4 розряд

4 розряд

денна

Вік після закінчення навчання не менше 16 років

2

7433

кравець

Базова загальна середня освіта

25 осіб

3 роки

4 розряд

денна

Вік після закінчення навчання не менше 16 років

3

5122

кухар

Базова загальна середня освіта

30 осіб

2,8року

4 розряд

денна

Вік після закінчення навчання не менше 16 років

4

7133

7132

штукатур

лицювальник-плиточник

Повна загальна середня освіта

25 осіб

10 міс.

3 розряд

3 розряд

денна

Вік після закінчення навчання не менше 18 років

5

5123

5123

офіціант

бармен

Повна загальна середня освіта

25 осіб

1,5 року

4 розряд

4 розряд

денна

Вік після закінчення навчання не менше 18 років

Обмеження з професій  за віком вступників, статтю та медичними показаннями.

Обмеження з професій  розповсюджуються на вступників лише згідно висновків медичного закладу.

Перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення.

При прийомі на навчання за професіями зарахування здійснюється за рейтинговим списком середнього балу атестата про повну загальну середню освіту або свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Порядок  зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал.

У разі однакового конкурсного балу зараховується той, хто має право на першочергове зарахування, за інших рівних умов (п. 5.2 Правил прийому), у кого вищий бал з предмета: "математика".

Порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань.

Оскарження результатів вступних випробувань подається особисто вступником тільки у письмовій формі у триденний термін після їх оголошення на ім`я голови приймальної комісії.

Порядок роботи приймальної комісії.

Понеділок

0830 - 1700

перерва з 1300 до 1400

Вівторок

Середа

Четвер

П`ятниця

0830 - 1600

Наявність місць у гуртожитку та умови їх надання.

Всі бажаючі забезпечуються місцями в учнівському гуртожитку.

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому Любомльського професійного ліцею відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

Прийом документів від вступників проводиться з 25.05. 2017р. до 15.08.2017р.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Любомльського професійного ліцею, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

· документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним/регіональним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;

· медичну довідку за формою 086-О;

· 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

· копію паспорта або свідоцтва про народження вступника;

· копії документів, що дають право на пільги до вступу в Любомльський професійний ліцей (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до Любомльського професійного ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за рейтинговим списком середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.

4.2. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.3. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.4. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування або співбесіду у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

· особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

· діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

· діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

· особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

· діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

· випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

· випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

· учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

· особи, які вступають до Любомльського професійного ліцею за цільовим направленням підприємств на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Любомльського професійного ліцею за обраною професією.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії Любомльського професійного ліцею .

5.5.  Зарахування до Любомльського професійного ліцею здійснюється наказом директора ліцею.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до Любомльського професійного ліцею може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і вступником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до Любомльського професійного ліцею на навчання здійснюється за державним/регіональним замовленням за рахунок обласного/місцевого бюджетів та міжбюджетних трансфертів з державного бюджету.

VI. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Любомльського професійного ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного/регіонального замовлення на прийом з окремих професій Любомльський професійний ліцей може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до Любомльського професійного ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати конкурсного відбору, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням правил прийому до Любомльського професійного ліцею здійснюється управлінням освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації та Міністерством освіти і науки України.

 

Правила прийому до Любомльського професійного ліцею розроблені на основі Типових правил  прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року N 499, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за N 823/23355 та змін до них, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 09.04.2014 р. N 344.

 
Перелік професій

 

На 2017 рік ліцей приймає юнаків і дівчат віком від 15 років на навчання за професіями згідно ліцензії АЕ № 527911від 06.01.2015р.  в такій кількості:

1. У відділення на базі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти.

Термін навчання - 3 роки:

Маляр, штукатур -30 осіб; освітньо-кваліфікаційний рівень випускників -маляр 4                  розряд, штукатур  4 розряд;

Кравець - 25 осіб, рівень кваліфікації випускників - кравець 4 розряд;

Термін навчання - 2,8 року:

Кухар - 30 осіб, рівень кваліфікації випускників - кухар 4 розряд;

ІІ. У відділення на базі повної  загальної середньої освіти.

Термін навчання – 10 місяців:

Штукатур, лицювальник-плиточник -25 осіб.

Освітньо-кваліфікаційний рівень випускників-штукатур 3 розряд, лицювальник-                    плиточник 3 розряд;

Термін навчання – 1,5 року:

Офіціант, бармен –25 осіб.

освітньо-кваліфікаційний рівень випускників - офіціант 4розряд, бармен 4 розряд.

Професія кухар - наше покликання

З давніх - давен  молода господиня, яка прагнула осягнути всі премудрості кулінарної справи, до всіх дрібниць доходила сама або з допомогою матері. І лише через багато років постійного  практикування жінка могла назватися  справжнім кулінаром.

Тепер, щоб стати кухарем, достатньо поступити на навчання в один з професійних ліцеїв, де готують названих робітників. До таких ліцеїв  належить і Любомльський.

Кухарську майстерність,починаючи з азбуки і до так званих « секретів кухарського мистецтва», учні опановують в обладнаних кабінетах і лабораторії. В дегустаційному залі проводяться вступний і заключний інструктажі. Під час виробничого навчання учні працюють в кухні – лабораторії за робочими столами.

Головне для кухаря – це вміння , фантазія і натхнення, бажання і клопітка праця.

Кухар -  це винахідник який все життя перебуває в пошуку для того щоб творити. Щоб стати кухарем необхідно мати хороший смак,  творчу натуру.

Куховарський фах – один з найпочесніших і найпотрібніший у всі часи, тому наших випускників завжди чекають підприємства громадського харчування.

Якщо Ви вважаєте що ця професія саме для Вас, то пам’ятайте Любомльський професійний  ліцей чекає на Вас.

 

 

Професія Кравець

Починаючи з дитинства, кожна людина бажає гарно одягатися. Як це зробити, щоб було економно, стильно і, головне, модно? Дуже просто – прийти на навчання в наш професійний ліцей, де ви навчитеся цій професії. Будете вміти виготовляти різноманітні швейні вироби – постільну і столову білизну, нічні сорочки, сукні, халати, блузи, спідниці, штани, жакети, чоловічі сорочки…

До ваших послуг навчальні кабінети, майстерні.

 

 

Професія Столяр

Професія столяра не втрачає своєї актуальності. У нас час будь яке будівництво не може обійтись без умілих рук столяра його професіоналізму.

У його руках дерево оживає. Набирає потрібних розмірів і форми, готове служити довго і надійно.

Столяр – багатопрофільна професія, яка дозволяє людині знайти застосування своїм знанням та вмінням у різних галузях. Сучасний столяр виконує на сучасному обладнанні цілий комплекс робіт: займається обробкою деревини, виготовленням виробів з неї, їх монтажем. Жодна будова не може обійтись без столяра. Столяру під силу виготовлення не лише простих виробів з дерева, але і меблів. У столярній справі приховані величезні можливості для раціоналізації та винахідництва.

Якщо ви хочете пізнати таємницю деревини, стань столяром.

 

 

Професія Маляр-штукатур

Професія штукатура, як і майже всі будівельні професії, є досить давньою. Серед оздоблювальних робіт штукатурні на будівництві займають чи не найважливіше місце. За даними археологічних досліджень ще 5 тисяч років тому в будівництві широко використовувалась гіпсова штукатурка, що в перекладі з італійської мови означає "оздоблення, спорядження". Свою назву професія штукатура отримала від основного матеріалу, з яким доводиться мати справу будівельнику. Штукатур - це оздоблювальний робітник що наносить на поверхню різні конструктивні елементи будівлі (стін, перегородок, перекриттів, колон) з метою вирівняти ці поверхні, покращити їх санітарні та теплотехнічні характеристики, надати їм певної форми та фактури. Штукатурні роботи сприяють досягненню довговічності споруд, архітектурно-декоративної привабливості. У роботі штукатур виконує такі основні операції:виготовлення розчину з сухих готових розчинних матеріалів і сумішей; накладання розчину на поверхню, що підлягає штукатурці; вирівнювання та загладжування поверхонь тощо. Результати роботи штукатура завжди на видноті, тому кажуть, що його робота є візитною карткою всіх будівельників, які споруджували будівлю. Штукатур є тим будівельним фахівцем, від якості роботи якого залежить, як буде виглядати будинок після введення його в експлуатацію. Висококваліфікований штукатур за своїм рівнем наближається до художника. Результати роботи штукатура завжди на видноті, тому кажуть, що його робота є візитною карткою всіх будівельників, які споруджували будівлю.

Професія «маляра» має багатовікову історію. Люди здавна прикрашали своє житло, храми, палаци. Нині на будь-якому будівництві: житлового будинку, промислової споруди чи приміщення громадянського призначення неодмінно наступає відповідальний момент оздоблювальних робіт. Саме після них можна говорити, що новий об'єкт завершено. В будівництві роль маляра дуже велика. Де штукатур, там і маляр - так вони і йдуть один за одним. Маляр покриває фарбами і лаками стіни, стелі, підлоги, двері і інші елементи будівель і споруд при їх остаточній обробці. Маляр не лише забарвлює поверхні, але і обклеює їх шпалерами і іншими гнучкими облицювальними матеріалами. Пішли в минуле ті часи, коли маляр користувався лише кистю і відром. Сучасний маляр широко користується можливими інструментами і механізмами. Це електрозмішувачі, шліфувальні машини, електрощітки, електричні краскопульти, агрегати для пневматичного розпилювання малярних складів та ін. Маляр не лише працює з цими механізмами, але і регулює їх і настроює. Також фахівець повинен добре знатися на законах гармонійного поєднання кольорів. Хороший маляр той, хто відчуває незадоволення, коли бачить неправильно підібрані фарби або недбале забарвлення. Маляр живе в світі фарб, як музикант в світі звуків. Основне навантаження в роботі маляра падає на зір. Гострота зорового розрізнення потрібна для контролю якості поверхні (жорсткостей, горбків, подряпин, вм'ятин). Дії маляра відрізняються ритмічністю, причому робоче навантаження в основному падає на провідну руку. Певне значення має відчуття рівноваги, оскільки маляру часто доводиться працювати на висоті (на підмостях, сходах, козлах, люльках). Важливу роль в роботі маляра відіграють розумові процеси. Йому потрібно робити розрахунки малярних складових, вимірювати площу забарвлення, знатися на технологічній документації. Окрім художнього смаку, кольоровідчуття і окоміру, дуже велике значення має акуратність, оскільки маляр працює в основному з рідкими матеріалами, які мають здатність розбризкуватися, стікати. Тому необхідно завжди точно дозувати як свої рухи, так і кількість фарби, що наноситься на поверхню. Акуратність також необхідна при обклеюванні стін шпалерами, оскільки вони легко забруднюються і рвуться в процесі роботи. Особливо важлива акуратність для маляра у зв'язку з тим, що його професія відноситься до профілю обробних робіт. Це кінцеві операції, після яких все в новій будівлі повинно бути чистим і красивим, без плям і помарок. Маляр вирушає з будівництва останнім, його робота завершує всю працю колективу будівельників. Він приносить радість людям, що заселяються в нові квартири: це дозволяє йому самому переживати почуття величезного задоволення. Справжній маляр - хороший художник.

 

 

 
Перелік документів
Новая страница 2

Вступники подають особисто заяву про вступ до Любомльського професійного ліцею, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

  • документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;

  •  медичну довідку за формою 086-О;

  •  6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

  •  копію паспорта або свідоцтва про народження вступника;

  •  копії документів, що дають право на пільги до вступу в Любомльський професійний ліцей (за наявності).
     

      Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 
Графік роботи приймальної комісії

Приймальна комісія працює з 9:00 до 17:00 годин щоденно.

Вихідний: субота, неділя.

 
Термін подачі документів

Документи подаються вступниками до 15 серпня поточного року.

 


Вхід користувачівЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ditypolice@mvs.gov.uaЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профорієнтаційний термінал Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Волинській області

Офіційний сайт Шацького благочиння Володимир-Волинської єпархії

Paradise Hosting Ukraine

Система Orphus
.