forex trading logo

Пошук

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

"Погоджено"

Заступник начальника управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації

__________________ Ткачук О.О.

«____» _________2018р.

«Затверджую"

Директор Любомльського професійного ліцею

__________________ Дутко В.М.

«___» ____________ 2018р.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

До Любомльського професійного ліцею на 2019рік

І. Загальна частина

1.1. До Державного професійно-технічного навчального закладу "Любомльський професійний ліцей" приймаються громадяни України.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом громадян до Любомльського професійного ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем: кваліфікований робітник.

1.4. Прийом громадян на первинну професійну підготовку в рамках державного/регіонального замовлення здійснюється за рахунок видатків обласного/місцевого бюджету та міжбюджетних трансфертів з державного бюджету.

1.5. Прийом громадян понад державне/регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Любомльського професійного ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Любомльського професійного ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Любомльського професійного ліцею на 2019 календарний рік розроблені відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил Прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, (наказ Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. №499), затверджені директором Любомльського професійного ліцею за погодженням з управлінням освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації.

2.4. Приймальна комісія:

· організовує прийом заяв та документів;

· проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

· організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

· приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Любомльського професійного ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

· організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

· вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до Любомльського професійного ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і обумовлюють:

· перелік професій, згідно з отриманою ліцензією;

· вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;

· планові обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями;

· форми навчання;

· обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показаннями;

· перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення та системи оцінювання знань;

· порядок зарахування на навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

· порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;

· порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

· наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

Планові обсяги прийому за державним /регіональним замовленням на 2019 рік

№ з/п

Напрями підготовки

Прийом

(осіб)

1

Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи

50

2.

Громадське харчування

55

3.

Швейне виробництво

25

Всього:

130

Форма навчання денна.

Перелік професій:

з/п

Код за державним класифі-
катором
України

Назва професії

Вимоги до освітнього
рівня
вступників

Обсяг прийому

Термін
навчання

Освітньо-кваліфікаційні
рівні

Форма навчання

Обмеження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

7141

7133

Маляр, штукатур

Базова загальна середня освіта

25 осіб

3 роки

4 розряд

4 розряд

денна

Вік після закінчення навчання не менше 16 років

2

7433

кравець

Базова загальна середня освіта

25 осіб

3 роки

4 розряд

денна

Вік після закінчення навчання не менше 16 років

3

5122

кухар

Базова загальна середня освіта

30 осіб

3 роки

4 розряд

денна

Вік після закінчення навчання не менше 16 років

4

7133

7132

штукатур

лицювальник-плиточник

Повна загальна середня освіта

25 осіб

10 міс.

3 розряд

3 розряд

денна

Вік після закінчення навчання не менше 18 років

5

5123

5123

офіціант

бармен

Повна загальна середня освіта

25 осіб

1,5 року

4 розряд

4 розряд

денна

Вік після закінчення навчання не менше 18 років

Обмеження з професій  за віком вступників, статтю та медичними показаннями.

Обмеження з професій розповсюджуються на вступників лише згідно висновків медичного закладу.

Перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення.

При прийомі на навчання за професіями зарахування здійснюється за рейтинговим списком середнього балу атестата про повну загальну середню освіту або свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Порядок  зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал.

У разі однакового конкурсного балу зараховується той, хто має право на першочергове зарахування, за інших рівних умов (п. 5.2 Правил прийому), у кого вищий бал з предмета: "математика".

Порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань.

Оскарження результатів вступних випробувань подається особисто вступником тільки у письмовій формі у триденний термін після їх оголошення на ім`я голови приймальної комісії.

Порядок роботи приймальної комісії.

Понеділок

0830 - 1700

перерва з 1300 до 1400

Вівторок

Середа

Четвер

П`ятниця

0830 - 1600

Наявність місць у гуртожитку та умови їх надання.

Всі бажаючі забезпечуються місцями в учнівському гуртожитку.

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому Любомльського професійного ліцею відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

Прийом документів від вступників проводиться з 28.05.2019р. до 15.08.2019р.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Любомльського професійного ліцею, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

· документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним/регіональним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;

· медичну довідку за формою 086-О;

· 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

· копію паспорта або свідоцтва про народження вступника;

· копію посвідчення про приписку до призовної дільниці

· копії документів, що дають право на пільги до вступу в Любомльський професійний ліцей (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до Любомльського професійного ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за рейтинговим списком середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.

4.2. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.3. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.4. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування або співбесіду у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

· особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

· діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

· діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

· особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

· діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним/регіональним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

· випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

· випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

· учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

· особи, які вступають до Любомльського професійного ліцею за цільовим направленням підприємств на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Любомльського професійного ліцею за обраною професією.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії Любомльського професійного ліцею .

5.5.  Зарахування до Любомльського професійного ліцею здійснюється наказом директора ліцею.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до Любомльського професійного ліцею може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і вступником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до Любомльського професійного ліцею на навчання здійснюється за рахунок видатків обласного/місцевого бюджету та міжбюджетних трансфертів з державного бюджету в межах затвердженого державного/регіонального замовлення.

VI. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Любомльського професійного ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного/регіонального замовлення на прийом з окремих професій Любомльський професійний ліцей може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до Любомльського професійного ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати конкурсного відбору, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням правил прийому до Любомльського професійного ліцею здійснюється управлінням освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації та Міністерством освіти і науки України.

Правила прийому до Любомльського професійного ліцею розроблені на основі Типових правил  прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року N 499, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за N 823/23355 та змін до них, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 09.04.2014 р. N 344.

 

Вхід користувачівЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ditypolice@mvs.gov.uaЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профорієнтаційний термінал Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Волинській області

Офіційний сайт Шацького благочиння Володимир-Волинської єпархії

Paradise Hosting Ukraine

Система Orphus
.